Friday, 2 June 2023

กำแพงเมืองจีนตอนใต้ ที่โลก (เกือบ) ลืม รู้จักปราการฝีมือมนุษย์ เก่าแก่ก่อนเสียกรุงครั้งที่ 1

กำแพงเมืองจีนมีฉายาว่า “กำแพงหมื่นลี้” มีความยาวถึง 21,196.18 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 15 มณฑลของประเทศจีน เช่น มณฑลเหลียวหนิง มณฑลเทียนจิน มณฑลเหอเป่ย์ ปักกิ่ง เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน มณฑลซานซี มณฑลส่านซี เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย มณฑลกานซู และมณฑลชิงไห่ ฯลฯ

โดยกำแพงเมืองจีนนี้สร้างเมื่อกว่า 2,500 ปีมาแล้ว ตั้งแต่ก่อนรัชสมัยของจิ๋นซีฮ่องเต้ ผู้เป็นจักรพรรดิพระองค์แรกในประวัติศาสตร์จีน จุดประสงค์ก็เพื่อป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าเร่ร่อนทางตอนเหนือของประเทศจีน ซึ่งมีการก่อสร้างเพิ่มเติมโดยจักรพรรดิองค์ต่อมาอีกหลายพระองค์ จนสำเร็จในที่สุด

กำแพงเมืองจีนถือเป็นงานก่อสร้างที่มหัศจรรย์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเท่าที่เคยมีมาเลย และนับเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลางด้วย เนื่องจากกําแพงเมืองจีนประกอบด้วยด่านมากมาย ป้อมรักษาการณ์และหอคอยจุดไฟสัญญาณ

ด่านตั้งอยู่ตรงจุดสําคัญในเส้นทางคมนาคม มีกําแพงหลายชั้น มีทหารประจําอยู่เป็นจํานวนมากซึ่งเป็นที่ตั้งกองบัญชาการ กําแพงเมืองจีนโดยเฉลี่ยสูง 8 เมตร กว้าง 6 เมตร สันกําแพงด้านนอกมีเชิงเทินรูปฟันปลาเป็นที่กําบังตัว ข้างๆ เชิงเทินมีช่องมอง ใต้เชิงเทินมีช่องๆ สำหรับยิงธนู   

โดยทั่วไปบนที่สูงหรือบนยอดเขานอกกําแพง สร้างหอคอยสําหรับจุดไฟสัญญาณไว้เป็นระยะๆ จำนวนกว่า 1 หมื่นแห่ง ซึ่งเป็นสถานีส่งสัญญาณแจ้งเหตุทางทหารในสมัยโบราณแต่ละหอคอยรับส่งสัญญาณกันเป็นทอดๆ จนถึงเมืองหลวงหรือเขตป้องกันเมืองเขตใหญ่ ประกอบเป็นโครงข่ายสื่อสารอันสมบูรณ์ ถ้าเกิดมีข้าศึกมากลางวันก็สุมควัน หากข้าศึกมากลางคืนก็จุดไฟเป็นสัญญาณ                

อย่างไรก็ตาม มีเผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่ากำแพงเมืองจีนได้สำเร็จถึง 2 ครั้ง ทำให้กำแพงเมืองจีนหมดความสำคัญทางด้านการป้องกันประเทศลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งราชวงศ์ที่ปกครองจีนเป็นราชวงศ์สุดท้ายคือราชวงศ์ชิงก็เป็นชาวแมนจูนั่นเอง

กำแพงเมืองจีนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2530 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจีน แบบว่านักท่องเที่ยวหรือแขกที่เยือนประเทศจีนถือว่าขาดไม่ได้เลยที่จะต้องไปเยือนกำแพงเมืองจีนด้วยอย่างแน่นอน

ครับ! กำแพงเมืองจีนทางเหนือนั้นใครๆ ก็รู้จัก แต่กำแพงเมืองจีนทางใต้นั้นแทบจะไม่มีใครได้ยินการกล่าวขวัญถึงเลย ทั้งๆ ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานจากชาวเผ่าม้งในมณฑลหูหนาน (มณฑลหูหนานตั้งอยู่ทางทิศใต้ของทะเลสาบต้งถิง เป็นบ้านเกิดของเหมาเจ๋อตง) สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2097 ในสมัยราชวงศ์หมิง ก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะเสียให้แก่พม่า 15 ปี มีความยาว 191 กิโลเมตร ส่วนใหญ่สร้างบนหน้าผาของภูเขาสูง ตัวกำแพงสูง 3 เมตร กว้าง 1 เมตรตรงยอด แต่กว้าง 2 เมตรตรงฐานกำแพง